Wstęp

W poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o rodzajach Państwa danych osobowych (zwanych dalej “danymi”), które są przez nas przetwarzane, w jakim celu i w jakim zakresie. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wszystkich przypadków przetwarzania przez nas danych osobowych, zarówno w ramach świadczenia naszych usług, jak i w szczególności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz w ramach zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie “Ofertą online”).

Stosowane terminy nie są zależne od płci.

Status: 09 sierpnia 2021 r.

Odpowiedzialny

Frederik Straucher
Pura Vida Vegana
Kostaryka

Adres e-mail: info@pura-vida-vegana.com.

Spis treści

 • Wstęp
 • Odpowiedzialny
 • Przegląd procesu przetwarzania
 • Stosowne podstawy prawne
 • Środki bezpieczeństwa
 • Przekazywanie danych osobowych
 • Przetwarzanie danych w państwach trzecich
 • Usuwanie danych
 • Wykorzystanie plików cookie
 • Usługi biznesowe
 • Procedura płatności
 • Zapewnienie oferty internetowej i hostingu
 • Blogi i media publikacyjne
 • Kontakt
 • Procedura składania wniosków
 • Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych
 • Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści
 • Zmiana i aktualizacja polityki prywatności
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Definicje terminów

Przegląd procesu przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).
 • Dane kandydata (np. dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe, dokumenty związane z aplikacją i zawarte w nich informacje, takie jak list motywacyjny, życiorys, świadectwa, a także inne informacje przekazane w związku z konkretnym stanowiskiem lub dobrowolnie przez kandydata dotyczące jego osoby lub kwalifikacji).
 • Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności).

Kategorie osób zainteresowanych

 • Wnioskodawcy.
 • Partnerzy biznesowi i kontraktowi.
 • Zainteresowane strony.
 • Partner w komunikacji.
 • Klienci.
 • Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).

Cele przetwarzania danych

 • Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Procedura składania wniosków (ustanowienie i ewentualne późniejsze wykonanie, jak również ewentualne późniejsze rozwiązanie stosunku pracy).
 • Procedury biurowe i organizacyjne.
 • Marketing bezpośredni (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej).
 • Informacje zwrotne (np. zbieranie informacji zwrotnych za pomocą formularza online).
 • Prośby o kontakt i komunikacja.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników (tworzenie profili użytkowników).
 • Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznanie powracających odwiedzających).
 • Środki bezpieczeństwa.
 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługa klienta.
 • Zarządzanie zapytaniami i odpowiadanie na nie.

Stosowne podstawy prawne

Poniżej znajdą Państwo przegląd podstaw prawnych GDPR, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów GDPR, w kraju zamieszkania lub siedziby użytkownika lub naszej firmy mogą obowiązywać krajowe przepisy o ochronie danych. Jeżeli w poszczególnych przypadkach będą miały zastosowanie bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy Państwa o nich w oświadczeniu o ochronie danych.

 • Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) – Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
 • Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) – Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO) – Przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator danych.
 • Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO) – Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
 • Procedura składania wniosku jako stosunek przedumowny lub umowny (art. 9 ust. 2 lit. b) GDPR ) – o ile w ramach procedury składania wniosku przetwarzane są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust.2 lit. b ) GDPR. 1 GDPR (np. dane dotyczące zdrowia, takie jak status osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pochodzenie etniczne) są wymagane od kandydatów do pracy, aby administrator lub osoba, której dane dotyczą, mogli korzystać ze swoich praw wynikających z prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz wypełniać swoje obowiązki w tym zakresie, ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 (1) GDPR. 2 litry. b. DSGVO, w przypadku ochrony żywotnych interesów wnioskodawców lub innych osób zgodnie z. Art. 9 ust. 2 litry. c. GDPR lub do celów profilaktycznej opieki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, do diagnostyki medycznej, opieki zdrowotnej lub społecznej lub leczenia lub do zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej zgodnie z. Art. 9 ust. 2 litry. h. GDPR. W przypadku przekazania szczególnych kategorii danych na podstawie dobrowolnej zgody, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych. 2 litry. a. GDPR.

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony adekwatny do ryzyka zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwa wystąpienia oraz stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych, jak również dostępu, wglądu, ujawniania, zapewniania dostępności i segregacji danych. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające wykonywanie praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na kompromisy dotyczące danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już w trakcie opracowywania lub wyboru sprzętu, oprogramowania i procedur zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.

Szyfrowanie SSL (https): W celu ochrony Państwa danych przekazywanych za pośrednictwem naszej oferty online, stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po prefiksie https:// w linii adresowej przeglądarki.

Przekazywanie danych osobowych

W trakcie przetwarzania przez nas danych osobowych, dane te mogą być przekazywane lub ujawniane innym organom, przedsiębiorstwom, prawnie niezależnym jednostkom organizacyjnym lub osobom. Odbiorcami tych danych mogą być np. usługodawcy, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści zintegrowanych ze stroną internetową. W takich przypadkach przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami danych odpowiednie umowy lub porozumienia, które służą ochronie Państwa danych.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Jeśli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tzn. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub przetwarzanie odbywa się w kontekście korzystania z usług osób trzecich lub ujawniania lub przekazywania danych innym osobom, organom lub przedsiębiorstwom, odbywa się to wyłącznie zgodnie z wymogami prawnymi.

Dane przetwarzamy lub zlecamy ich przetwarzanie wyłącznie w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, zobowiązaniu umownym poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE, w obecności certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych (Art. 44 do 49 GDPR, strona informacyjna Komisji UE: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawnymi, gdy tylko ich zgody na przetwarzanie zostaną odwołane lub inne zezwolenia przestaną obowiązywać (np. gdy cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie są one wymagane do tego celu).

O ile dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego, lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

Nasze informacje o ochronie danych osobowych mogą również zawierać dalsze informacje o zatrzymywaniu i usuwaniu danych, które będą miały pierwszeństwo dla odpowiednich operacji przetwarzania.

Wykorzystanie plików cookie

Cookies to pliki tekstowe, które zawierają dane z odwiedzanych stron internetowych lub domen i są przechowywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku podczas lub po jego wizycie w ramach oferty online. Przechowywane informacje mogą obejmować na przykład ustawienia językowe na stronie internetowej, status logowania, koszyk na zakupy lub miejsce, w którym oglądany był film. Termin “pliki cookie” obejmuje również inne technologie, które pełnią te same funkcje co pliki cookie (np. gdy dane użytkownika są przechowywane za pomocą pseudonimowych identyfikatorów online, zwanych również “identyfikatorami użytkownika”).

Wyróżnia się następujące typy plików cookie i ich funkcje:

 • Tymczasowe pliki cookie (również: pliki cookie sesji): Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, status logowania może zostać zapisany lub preferowane treści mogą być wyświetlane bezpośrednio, gdy użytkownik ponownie odwiedzi stronę. Podobnie w takim pliku cookie mogą być przechowywane zainteresowania użytkowników wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych.
 • Pliki cookie stron trzecich: Pliki cookie stron trzecich są tworzone przez nas samych.
 • Pliki cookie stron trzecich(również: pliki cookie stron trzecich): Pliki cookie stron trzecich są wykorzystywane głównie przez reklamodawców (tzw. strony trzecie) do przetwarzania informacji o użytkownikach.
 • Niezbędne (również: niezbędne lub absolutnie niezbędne) pliki cookie: Pliki cookie mogą być absolutnie niezbędne do działania strony internetowej (np. do zapisywania loginów lub innych wpisów użytkownika lub ze względów bezpieczeństwa).
 • Pliki cookie do celówstatystycznych, marketingowych i personalizacji: Ponadto pliki cookie są zazwyczaj wykorzystywane również w kontekście pomiaru zasięgu oraz gdy zainteresowania lub zachowania użytkownika (np. oglądanie określonych treści, korzystanie z funkcji itp.) na poszczególnych stronach internetowych są zapisywane w profilu użytkownika. Takie profile są wykorzystywane na przykład do pokazywania użytkownikom treści, które odpowiadają ich potencjalnym zainteresowaniom. Proces ten nazywany jest również “trackingiem”, czyli śledzeniem potencjalnych zainteresowań użytkowników. O ile stosujemy pliki cookie lub technologie “trackingowe”, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w naszym oświadczeniu o ochronie danych lub w ramach uzyskiwania zgody.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Podstawa prawna, na której przetwarzamy Państwa dane osobowe za pomocą plików cookie, zależy od tego, czy poprosimy Państwa o zgodę. Jeśli tak jest i wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa deklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie są przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w zakresie obsługi biznesowej naszej oferty online i jej ulepszania) lub jeśli stosowanie plików cookie jest konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych.

Okres przechowywania: Jeżeli nie udzielimy Państwu wyraźnej informacji o okresie przechowywania trwałych plików cookie (np. w ramach tzw. cookie opt-in), proszę założyć, że okres przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje o odwołaniu i sprzeciwie (opt-out): W zależności od tego, czy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub zezwolenia prawnego, użytkownik ma w każdej chwili możliwość odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych przez technologie cookies (zwane łącznie “opt-out”). Swój sprzeciw mogą Państwo zgłosić wstępnie za pomocą ustawień przeglądarki, np. poprzez dezaktywację stosowania plików cookie (przy czym może to również ograniczyć funkcjonalność naszej oferty online). Sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można również zgłosić za pomocą różnych usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, na stronach internetowych https://optout.aboutads.info i https://www.youronlinechoices.com/. Ponadto, w ramach informacji o usługodawcach i stosowanych plikach cookie, mogą Państwo otrzymać dalsze instrukcje dotyczące sposobu wyrażania sprzeciwu.

Przetwarzanie danych z plików cookie na podstawie zgody: Stosujemy procedurę zarządzania zgodami na pliki cookie, w ramach której można uzyskać i zarządzać zgodami użytkowników na stosowanie plików cookie lub na przetwarzanie i dostawców wymienionych w procedurze zarządzania zgodami na pliki cookie, a także odwoływać te zgody. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest zapisywane, aby nie trzeba było go powtarzać i aby można było udowodnić zgodę zgodnie z obowiązkiem prawnym. Zapisanie może nastąpić po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. opt-in cookie lub za pomocą porównywalnych technologii), aby móc przyporządkować zgodę do użytkownika lub jego urządzenia. Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji dotyczących dostawców usług zarządzania plikami cookie, zastosowanie mają następujące informacje: Okres przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat. W tym przypadku tworzony jest pseudonimowy identyfikator użytkownika, który jest zapisywany wraz z czasem udzielenia zgody, informacjami o zakresie zgody (np. jakie kategorie plików cookie i/lub dostawcy usług), jak również o używanej przeglądarce, systemie i urządzeniu końcowym.

Ustawienia plików cookie/opcja sprzeciwu:

CookieYes Plugin for WordPress. Wprowadzić ustawienia:

Einstellungen
 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Usługi biznesowe

Przetwarzamy dane naszych partnerów umownych i biznesowych, np. klientów i zainteresowanych stron (zwanych łącznie “partnerami umownymi”) w kontekście stosunków umownych i porównywalnych stosunków prawnych, jak również powiązanych środków oraz w kontekście komunikacji z partnerami umownymi (lub przedumownymi), np. w celu odpowiedzi na zapytania.

Przetwarzamy te dane w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony naszych praw oraz w celu realizacji zadań administracyjnych związanych z tymi informacjami, jak również w celu organizacji działalności gospodarczej. W ramach obowiązującego prawa przekazujemy dane partnerów umownych osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wyżej wymienionych celów lub do wypełnienia zobowiązań prawnych lub za zgodą zainteresowanych osób (np. uczestniczącym firmom telekomunikacyjnym, transportowym i innym służbom pomocniczym, jak również podwykonawcom, bankom, doradcom podatkowym i prawnym, podmiotom świadczącym usługi płatnicze lub urzędom skarbowym). Partnerzy umowni zostaną poinformowani o dalszych formach przetwarzania danych, np. w celach marketingowych, w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Partnerów umowy informujemy o danych wymaganych do wyżej wymienionych celów przed lub w trakcie zbierania danych, np. w formularzach online, za pomocą specjalnych oznaczeń (np. kolorów) lub symboli (np. gwiazdek lub podobnych) lub osobiście.

Usuwamy dane po upływie ustawowych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych, czyli zasadniczo po 4 latach, chyba że dane są przechowywane na koncie klienta, np. tak długo, jak długo muszą być przechowywane ze względów archiwizacji prawnej (np. dla celów podatkowych z reguły 10 lat). Dane udostępnione nam przez partnera umowy w ramach zlecenia usuwamy zgodnie ze specyfikacją zlecenia, z reguły po zakończeniu zlecenia.

O ile w celu świadczenia naszych usług korzystamy z usług zewnętrznych dostawców lub platform, w stosunkach między użytkownikami a dostawcami obowiązują warunki i uwagi dotyczące ochrony danych odpowiednich zewnętrznych dostawców lub platform.

Dalsze informacje na temat usług handlowych: Przetwarzamy dane naszych klientów i odbiorców (zwanych dalej jednolicie “Klientami”) w celu umożliwienia im wyboru, zakupu lub zlecenia wybranych usług lub prac i czynności z nimi związanych, a także ich zapłaty i dostawy lub wykonania lub świadczenia.

Wymagane informacje są określane jako takie w kontekście zamówienia, zamówienia zakupu lub zawarcia porównywalnej umowy i obejmują informacje wymagane do świadczenia usług i fakturowania, jak również dane kontaktowe w celu przeprowadzenia ewentualnych konsultacji.

Oferty hoteli i noclegów

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta).
 • Osoby, których to dotyczy: Zainteresowane strony, partnerzy biznesowi i kontraktowi.
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług wynikających z umowy i obsługa klienta, prośby o kontakt i komunikacja, procedury biurowe i organizacyjne, administracja i odpowiadanie na wnioski.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (Art. 6 par. 1 S. 1 lit. b. DSGVO), obowiązek prawny (Art. 6 par. 1 S. 1 lit. c. DSGVO), uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Procedura płatności

W ramach stosunków umownych i innych stosunków prawnych, ze względu na zobowiązania prawne lub w inny sposób na podstawie naszych uzasadnionych interesów, oferujemy podmiotom danych wydajne i bezpieczne opcje płatności i korzystamy w tym celu z usług innych usługodawców oprócz banków i instytucji kredytowych (zwanych łącznie “dostawcami usług płatniczych”).

Dane przetwarzane przez dostawców usług płatniczych obejmują dane inwentaryzacyjne, takie jak nazwisko i adres, dane bankowe, takie jak numery rachunków lub numery kart kredytowych, hasła, numery TAN i sumy kontrolne, jak również informacje dotyczące umowy, sumy i odbiorcy. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Wprowadzone dane są jednak przetwarzane wyłącznie przez dostawców usług płatniczych i u nich zapisywane. Tzn. nie otrzymujemy żadnych informacji związanych z kontem lub kartą kredytową, a jedynie informacje z potwierdzeniem lub negatywną informacją o płatności. W pewnych okolicznościach dane te mogą być przekazywane przez dostawców usług płatniczych agencjom kredytowym. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. W tym względzie odsyłamy do OWH oraz do informacji o ochronie danych osobowych dostawców usług płatniczych.

W odniesieniu do transakcji płatniczych obowiązują warunki handlowe i wskazówki dotyczące ochrony danych odpowiednich dostawców usług płatniczych, które są dostępne na odpowiednich stronach internetowych lub w aplikacjach transakcyjnych. W celu uzyskania dalszych informacji oraz zapewnienia możliwości odwołania, informacji i innych praw osób, których dane dotyczą, odsyłamy do nich.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące zapasów (np. nazwiska, adresy), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, termin, kategoria klienta), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których to dotyczy: Klienci, osoby zainteresowane.
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług wynikających z umowy oraz obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystywane usługi i dostawcy usług:

Zapewnienie oferty internetowej i hostingu

Aby móc bezpiecznie i efektywnie udostępniać naszą ofertę online, korzystamy z usług jednego lub kilku dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastrukturalnych i platformowych, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług bazodanowych, a także z usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej.

Dane przetwarzane w ramach świadczenia usługi hostingowej mogą obejmować wszystkie informacje dotyczące użytkowników naszego serwisu online, które powstają w trakcie korzystania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny, aby móc dostarczyć zawartość ofert online do przeglądarek oraz wszystkie wpisy dokonane w ramach naszej oferty online lub na stronach internetowych.

Wysyłanie i hosting poczty elektronicznej: Usługi hostingowe, z których korzystamy, obejmują również wysyłanie, odbieranie i przechowywanie poczty elektronicznej. W tym celu przetwarzane są adresy odbiorców i nadawców, jak również dalsze informacje dotyczące wysyłki e-maili (np. zaangażowani dostawcy) oraz treść poszczególnych e-maili. Powyższe dane mogą być również przetwarzane w celu wykrywania SPAMu. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail w Internecie z reguły nie są przesyłane w formie zaszyfrowanej. Z reguły wiadomości e-mail są szyfrowane w tranzycie, ale (o ile nie jest stosowana tzw. metoda szyfrowania end-to-end) nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. Dlatego nie możemy przejąć odpowiedzialności za drogę transmisji wiadomości e-mail pomiędzy nadawcą a odbiorcą na naszym serwerze.

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: My sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane dotyczące każdego dostępu do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę otwieranych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) oraz z reguły adresy IP i żądającego dostawcy.

Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony do celów bezpieczeństwa, np. w celu uniknięcia przeciążenia serwerów (zwłaszcza w przypadku nadużyć, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony w celu zapewnienia wykorzystania serwerów i ich stabilności.

IT-Service Reiko Kretzschmar (“Web-Service4U”): Usługi w zakresie dostarczania infrastruktury informatycznej i usług powiązanych (np. przestrzeni dyskowej i/lub mocy obliczeniowej); Usługodawca: IT-Service Reiko Kretzschmar, Verbindungsweg 4, 17309 Pasewalk, Niemcy; Strona internetowa: https: //web-service4u.de/; Polityka prywatności: https: //web-service4u.de/datenschutzerklaerung.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Blogi i media publikacyjne

Korzystamy z blogów lub porównywalnych środków komunikacji i publikacji online (zwanych dalej “medium publikacji”). Dane czytelników przetwarzane są na potrzeby nośnika publikacji tylko w zakresie niezbędnym do jego prezentacji i komunikacji między autorami a czytelnikami lub ze względów bezpieczeństwa. W pozostałym zakresie odsyłamy do informacji dotyczących przetwarzania danych osób odwiedzających nasze strony internetowe w ramach niniejszej informacji o ochronie danych.

Kontrola antyspamowa Akismet: Korzystamy z usługi “Akismet” w oparciu o nasze uzasadnione interesy. Z pomocą Akismet, komentarze od prawdziwych ludzi są odróżniane od komentarzy spamowych. W tym celu wszystkie dane dotyczące komentarzy są przesyłane do serwera w USA, gdzie są analizowane i przechowywane przez cztery dni w celach porównawczych. Jeśli komentarz został zakwalifikowany jako spam, dane będą przechowywane po tym czasie. Informacje te obejmują wpisaną nazwę, adres e-mail, adres IP, treść komentarza, referrer, informacje o używanej przeglądarce, jak również system komputerowy i czas wpisu.

Użytkownicy mogą używać pseudonimów lub zrezygnować z podawania swojego nazwiska lub adresu e-mail. Możesz całkowicie zapobiec przesyłaniu danych, nie korzystając z naszego systemu komentarzy. Byłaby to wielka szkoda, ale niestety nie widzimy żadnych alternatyw, które działałyby równie skutecznie.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane użytkowe (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: świadczenie usług wynikających z umowy i obsługa klienta, zbieranie opinii (np. poprzez formularz online), środki bezpieczeństwa.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystywane usługi i dostawcy usług:

 • Akismet Anti-Spam Check: Akismet Anti-Spam Check; Dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Strona internetowa: https://automattic.com; Polityka prywatności: https: //automattic.com/privacy.

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), dane osób pytających są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz podjęcia żądanych działań.

Odpowiedź na wnioski o kontakt w kontekście stosunków umownych lub przedumownych jest udzielana w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub odpowiedzi na wnioski (przedumowne), a także w oparciu o uzasadnione interesy związane z odpowiedzią na wnioski.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane ewidencyjne (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane merytoryczne (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby, których to dotyczy: Partner w komunikacji.
 • Cele przetwarzania danych: prośby o kontakt i komunikacja.
 • Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Procedura składania wniosków

W procesie składania wniosków kandydaci muszą przekazać nam dane niezbędne do ich oceny i wyboru. Wymagane informacje można znaleźć w opisie stanowiska lub, w przypadku formularzy online, w podanych tam informacjach.

Zasadniczo wymagane informacje obejmują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz potwierdzenie kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Na życzenie chętnie udzielimy dodatkowych informacji, które szczegóły są wymagane.

W przewidzianych przypadkach wnioskodawcy mogą składać do nas wnioski za pomocą formularza online. Dane są przekazywane do nas zaszyfrowane zgodnie z aktualnym stanem techniki. Kandydaci mogą również przesyłać nam swoje zgłoszenia pocztą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail w Internecie z reguły nie są przesyłane w formie zaszyfrowanej. Z reguły wiadomości e-mail są szyfrowane w tranzycie, ale nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. Możemy więc być odpowiedzialni za ścieżkę transmisji aplikacji pomiędzy

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane kandydata (np. dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe, dokumenty związane z aplikacją i zawarte w nich informacje, takie jak list motywacyjny, CV, certyfikaty i inne informacje przekazane w związku z konkretnym stanowiskiem lub dobrowolnie przez kandydatów dotyczące ich osoby lub kwalifikacji).
 • Osoby zainteresowane: Wnioskodawcy.
 • Cele przetwarzania danych: procedura składania wniosków (nawiązanie i ewentualne późniejsze wykonanie, jak również ewentualne późniejsze zakończenie stosunku pracy).
 • Podstawa prawna: Procedura składania wniosków jako stosunek przedumowny lub umowny (art. 9 ust. 2 lit. b DSGVO).

Analiza, monitorowanie i optymalizacja stron internetowych

Analityka internetowa (zwana również “pomiarem zasięgu”) służy do oceny przepływu osób odwiedzających naszą ofertę online i może obejmować zachowania, zainteresowania lub informacje demograficzne o odwiedzających, takie jak wiek lub płeć, jako wartości pseudonimiczne. Za pomocą analizy zasięgu możemy na przykład rozpoznać, w jakim czasie nasza oferta online, jej funkcje lub treści są najczęściej używane lub zachęcają do ponownego użycia. W ten sam sposób możemy zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji.

Oprócz analizy internetowej możemy również stosować procedury testowe, np. w celu przetestowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów.

W tym celu mogą być tworzone i zapisywane w pliku tzw. profile użytkowników (tzw. “cookie”) lub mogą być stosowane podobne procedury w tym samym celu. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe i wykorzystywane na nich elementy oraz informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy i informacje o czasie korzystania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na gromadzenie danych dotyczących ich lokalizacji, dane te mogą być również przetwarzane, w zależności od dostawcy.

Przechowywane są również adresy IP użytkowników. Jednakże w celu ochrony użytkowników stosujemy procedurę maskowania IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP). Ogólnie rzecz biorąc, dane zapisywane w kontekście analizy internetowej, testów A/B i optymalizacji nie są jednoznacznymi danymi użytkownika (takimi jak adresy e-mail lub nazwiska), lecz pseudonimami. Oznacza to, że zarówno my, jak i dostawcy stosowanego oprogramowania nie znają rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje zapisane w ich profilach w celu przeprowadzenia odpowiednich procedur.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: W przypadku, gdy prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkownika przetwarzane są na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. zainteresowanie efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania: Pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznanie powracających gości), profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: Maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO), Uzasadnione interesy (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystywane usługi i dostawcy usług:

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i treści

Do naszej oferty online włączamy elementy funkcjonalne i treściowe, które są pobierane z serwerów odpowiednich dostawców (zwanych dalej “dostawcami zewnętrznymi”). Mogą to być na przykład grafiki, filmy lub mapy miasta (dalej jednolicie nazywane “treścią”).

Integracja wymaga zawsze, aby osoby trzecie dostarczające te treści przetwarzały adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie byłyby w stanie przesłać treści do przeglądarki. Adres IP jest więc wymagany do wyświetlania tej treści lub funkcji. Staramy się korzystać wyłącznie z treści, których odpowiedni dostawcy wykorzystują adres IP wyłącznie w celu dostarczenia treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. pixel tags (niewidocznych elementów graficznych, znanych również jako “web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Znaczniki pikselowe” mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Pseudonimowe informacje mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach odsyłających, czasie odwiedzin i inne informacje o korzystaniu z naszej oferty online, jak również mogą być powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: W przypadku, gdy prosimy użytkowników o zgodę na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkownika przetwarzane są na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. zainteresowanie efektywnymi, ekonomicznymi i przyjaznymi dla odbiorcy usługami). W tym kontekście chcielibyśmy również odesłać Państwa do informacji na temat stosowania plików cookie w niniejszej polityce prywatności.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
 • Cele przetwarzania danych: zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika, świadczenie usług umownych i obsługa klienta.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystywane usługi i dostawcy usług:

 • Google Maps: Integrujemy mapy z usługą “Google Maps” dostawcy Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są gromadzone bez ich zgody (zazwyczaj wykonywanej w ramach ustawień ich urządzeń mobilnych); usługodawcy: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: https://cloud.google.com/maps-platform; polityka prywatności: https: //policies.google.com/privacy; opt-out: wtyczka opt-out: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, ustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https: //adssettings.google.com/authenticated.
 • Google reCAPTCHA: Używamy reCAPTCHA v3, aby sprawdzić
  działanie strony internetowej. Potwierdzasz i przyjmujesz do wiadomości
  Przyjmuje do wiadomości, że działanie API reCAPTCHA opiera się na fakcie, że
  Informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, np. dane dotyczące urządzenia i aplikacji,
  gromadzone i przesyłane do Google w celach analitycznych. Strona
  Informacje zebrane podczas korzystania z serwisu będą wykorzystywane do poprawy
  reCAPTCHA i używana do ogólnego bezpieczeństwa. Będziesz
  nie są wykorzystywane przez Google do spersonalizowanej reklamy. Zgodnie z Sekcją 3(d) Warunków korzystania z usług API Google
  zgadzasz się, że podczas korzystania z interfejsów API możesz
  są odpowiedzialne za dostarczenie wymaganych zawiadomień lub
  Zgoda na gromadzenie i udostępnianie tych danych przez Google
  do dostarczenia lub uzyskania. Dla użytkowników w Unii Europejskiej
  musisz przestrzegać polityki UE dotyczącej zgody użytkownika, a Twoi klienci API muszą przestrzegać tej polityki. Używanie przez Ciebie reCAPTCHA podlega pewnym ograniczeniom dotyczącym połączeń. Google zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do egzekwowania tych ograniczeń w dowolny sposób opisany w sekcji Ograniczenia wyświetlania lub w niniejszych Warunkach użytkowania. Obowiązują ogólne warunki użytkowania Google.
 • Filmy z YouTube:
  Treści wideo; dostawca usług: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow
  Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre
  Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://www.youtube.com;
  Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy;
  Opcja opt-out: Opt-out plugin: https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de,
  Ustawienia dotyczące wyświetlania reklam: https://adssettings.google.com/authenticated.

Zmiana i aktualizacja polityki prywatności

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszej polityki prywatności. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko jest to konieczne ze względu na zmiany w przetwarzaniu przez nas danych. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Jeżeli w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności podajemy adresy i dane kontaktowe firm i organizacji, należy pamiętać, że adresy te mogą z czasem ulec zmianie, dlatego przed skontaktowaniem się z nami należy sprawdzić te dane.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do różnych praw na mocy GDPR, które wynikają w szczególności z art. 15 do 21 GDPR:

 • Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili mają Państwo prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. 1 litr. e lub f DSGVO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Jeśli dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Państwa do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 • Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik ma prawo do odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 • Prawo dostępu: Mają Państwo prawo zażądać potwierdzenia, czy dane, o których mowa, są przetwarzane oraz uzyskać informacje na ich temat, a także otrzymać dalsze informacje i kopię danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Państwa lub sprostowania nieprawidłowych danych.
 • Prawo do usunięcia danychi ograniczenia ich przetwarzania: Zgodnie z prawem mają Państwo prawo zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących Państwa danych lub ewentualnie zażądać ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z prawem.
 • Prawo do przenoszenia danych: Mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, zgodnie z wymogami prawnymi lub do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora.
 • Skarga do organu nadzorczego: Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza wymogi GDPR.

Definicje terminów

Ta sekcja zawiera przegląd terminów używanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Wiele z tych pojęć jest zaczerpniętych z prawa i zdefiniowanych przede wszystkim w art. 4 GDPR. Definicje prawne są wiążące. Z drugiej strony, poniższe wyjaśnienia mają na celu przede wszystkim ułatwienie zrozumienia. Terminy są uporządkowane alfabetycznie.

 • MaskowanieIP: Maskowanie IP to metoda, w której ostatni oktet, tj. dwie ostatnie cyfry adresu IP, jest usuwany, tak aby adres IP nie mógł być dłużej wykorzystywany do jednoznacznej identyfikacji osoby. Dlatego też maskowanie IP jest sposobem na pseudonimizację operacji przetwarzania danych, zwłaszcza w marketingu internetowym.
 • Dane osobowe: “Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkowników: Przetwarzanie “profili z informacjami dotyczącymi użytkownika”, w skrócie “profili”, obejmuje wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystywaniu takich danych osobowych do analizowania, oceny lub przewidywania pewnych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej (w zależności od rodzaju profilowania może to obejmować różne informacje dotyczące danych demograficznych, zachowania i zainteresowań, takich jak interakcje ze stronami internetowymi i ich treścią itp.) (np. zainteresowania pewnymi treściami lub produktami, zachowania związane z kliknięciami na stronie internetowej lub lokalizacją). Pliki cookie i sygnalizatory WWW są często wykorzystywane do celów profilowania.
 • Pomiar zasięgu: Pomiar zasięgu (określany również jako analityka internetowa) służy do oceny przepływu osób odwiedzających ofertę online i może obejmować zachowania osób odwiedzających lub ich zainteresowania określonymi informacjami, takimi jak zawartość strony internetowej. Za pomocą analizy zasięgu właściciele stron internetowych mogą sprawdzić np. o której godzinie odwiedzający odwiedzają ich stronę i jakie treści ich interesują. Pozwala im to na przykład lepiej dostosować zawartość strony do potrzeb odwiedzających. Dla celów analizy zasięgu często stosuje się pseudonimowe pliki cookie i sygnalizatory WWW, aby rozpoznać powracających użytkowników i w ten sposób uzyskać bardziej precyzyjne analizy wykorzystania oferty online.
 • Administrator: osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie: “przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten ma szeroki zakres i obejmuje praktycznie każdy sposób postępowania z danymi, czy to gromadzenie, ocenę, przechowywanie, przekazywanie czy usuwanie.
 • Stworzony za pomocą darmowego Datenschutz-Generator.de przez Dr. Thomas Schwenke