1. ZAKRES

1.1 Niniejsze warunki obowiązują dla umów o wynajem pokoi hotelowych w celach noclegowych, jak również dla wszystkich innych usług i dostaw realizowanych w związku z tym przez hotel na rzecz klienta (umowa o zakwaterowanie w hotelu). Termin “umowa o świadczenie usług hotelarskich” obejmuje i zastępuje następujące terminy: Umowa na zakwaterowanie, umowa na przyjęcie gości, umowa na hotel, umowa na pokój hotelowy.

1.2 Podnajem lub ponowny wynajem udostępnionych pokoi, jak również ich wykorzystanie do celów innych niż zakwaterowanie wymaga uprzedniej zgody hotelu w formie tekstowej.

1.3 Ogólne warunki handlowe klienta obowiązują tylko wtedy, gdy zostało to wcześniej wyraźnie uzgodnione.

  1. ZAWARCIE UMOWY, STRONY UMOWY, OKRES PRZEDAWNIENIA

2.1 Hotel może bezpłatnie potwierdzić rezerwację pokoju w formie tekstowej.

2.2 Stronami umowy są hotel i klient.  Jeżeli osoba trzecia złożyła zamówienie w imieniu klienta, odpowiada ona wobec hotelu wraz z klientem jako dłużnik solidarny.

2.3 Wszelkie roszczenia wobec hotelu ulegają z reguły przedawnieniu po upływie jednego roku od początku ustawowego okresu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze podlegają pięcioletniemu okresowi przedawnienia. Skrócenie terminu przedawnienia nie dotyczy roszczeń opartych na umyślnym lub wynikającym z rażącego niedbalstwa naruszeniu obowiązków przez hotel.

  1. USŁUGI, CENY, PŁATNOŚCI, POTRĄCENIA

3.1 Hotel jest zobowiązany do utrzymywania zarezerwowanych przez klienta pokoi w stanie gotowości oraz do świadczenia uzgodnionych usług.

3.2 Klient jest zobowiązany do zapłacenia uzgodnionych lub obowiązujących cen hotelu za udostępnienie pokoju i inne usługi, z których korzysta. Dotyczy to również usług zleconych przez klienta bezpośrednio lub za pośrednictwem hotelu, które są świadczone przez osoby trzecie i opłacane przez hotel.

3.3 Uzgodnione ceny zawierają podatki i opłaty lokalne obowiązujące w momencie zawarcia umowy. Nie są wliczone podatki lokalne, które są należne od gościa zgodnie z odpowiednim prawem lokalnym, takie jak podatek od odwiedzających. W przypadku zmiany ustawowego podatku od wartości dodanej lub wprowadzenia, zmiany lub zniesienia lokalnych opłat od przedmiotu świadczenia po zawarciu umowy, ceny zostaną odpowiednio dostosowane. W przypadku umów z konsumentami ma to zastosowanie tylko wtedy, gdy okres między zawarciem a wykonaniem umowy przekracza cztery miesiące.

3.4 Hotel może uzależnić swoją zgodę na wnioskowaną przez klienta późniejszą redukcję liczby zarezerwowanych pokoi, usług hotelowych lub długości pobytu od podwyższenia ceny za pokoje i/lub inne usługi hotelowe.

3.5 Faktury hotelu bez terminu płatności są płatne bez potrąceń w ciągu dziesięciu (10) dni od otrzymania faktury. Hotel może w każdej chwili zażądać od klienta natychmiastowej zapłaty należnych roszczeń. W przypadku zwłoki w płatności ze strony klienta obowiązują przepisy ustawowe. W przypadku opóźnienia w płatności hotel ma prawo do naliczenia opłaty ryczałtowej (opłata za opóźnienie, opłata manipulacyjna) w wysokości 25 euro. Hotel zastrzega sobie prawo do udowodnienia wyższych odszkodowań.

3.6 Hotel ma prawo zażądać od klienta przy zawieraniu umowy odpowiedniej zaliczki lub kaucji, np. w formie gwarancji karty kredytowej. Wysokość zaliczki i terminy płatności mogą być uzgodnione w formie tekstowej w umowie. W przypadku zaliczek lub kaucji za wycieczki zorganizowane nie narusza to przepisów ustawowych. W przypadku zwłoki w płatności ze strony klienta obowiązują przepisy ustawowe.

3.7 W uzasadnionych przypadkach, np. zaległości płatniczych ze strony klienta lub rozszerzenia zakresu umowy, hotel ma prawo, również po zawarciu umowy aż do rozpoczęcia pobytu, żądać wpłaty zaliczki lub złożenia zabezpieczenia w rozumieniu punktu 3.6 powyżej lub podwyższenia uzgodnionej w umowie zaliczki lub złożenia zabezpieczenia do wysokości pełnego uzgodnionego wynagrodzenia.

3.8 Hotel ma również prawo żądać od klienta odpowiedniej zaliczki lub kaucji w rozumieniu punktu 3.6 na poczet istniejących i przyszłych roszczeń wynikających z umowy na początku i podczas pobytu, o ile taka płatność nie została jeszcze dokonana zgodnie z punktem 3.6 i/lub 3.7.

3.9 Klient może potrącać z roszczeń hotelu tylko bezsporne lub prawomocnie stwierdzone roszczenia.

  1. ANULOWANIE REZERWACJI PRZEZ KLIENTA (ANULOWANIE) / NIEWYKORZYSTANIE USŁUG HOTELU (NIESTAWIENIE SIĘ)

4.1 Klient może odstąpić od umowy zawartej z hotelem tylko wtedy, gdy prawo do odstąpienia od umowy zostało wyraźnie uzgodnione w umowie, gdy istnieje inne ustawowe prawo do odstąpienia od umowy lub gdy hotel wyraźnie zgadza się na anulowanie umowy. Zgoda na prawo do odstąpienia od umowy oraz ewentualna zgoda na unieważnienie umowy są każdorazowo sporządzane w formie tekstowej.

4.2 Jeżeli hotel i klient uzgodnili termin bezpłatnego odstąpienia od umowy, klient może do tego czasu odstąpić od umowy bez konieczności dochodzenia roszczeń o zapłatę lub odszkodowanie ze strony hotelu. Prawo klienta do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli w uzgodnionym terminie nie skorzysta on z prawa do odstąpienia od umowy wobec hotelu.

4.3 Jeżeli prawo do odstąpienia od umowy nie zostało uzgodnione lub już wygasło, jeżeli nie istnieje również ustawowe prawo do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy i jeżeli hotel nie zgadza się na odstąpienie od umowy, hotel zachowuje roszczenie do uzgodnionego wynagrodzenia pomimo niewykorzystania usługi. Hotel bierze pod uwagę przychody z wynajmu pokoi innym podmiotom oraz zaoszczędzone wydatki. Jeżeli pokoje nie są wynajmowane w inny sposób, hotel może dokonać ryczałtowego odliczenia zaoszczędzonych wydatków. W hotelu obowiązują następujące terminy i koszty anulowania rezerwacji:

  • bezpłatnie do 30 dni przed przyjazdem,
  • – 15 dni przed przyjazdem 50%,
  • 14 – 1 dzień przed przyjazdem 85% oraz dla
  • Niestawienie się / wcześniejszy wyjazd 100 %.

na zarezerwowane usługi. Klient może udowodnić, że powyższe roszczenie nie powstało lub powstało w mniejszej wysokości niż żądana. Przy dłuższych pobytach zalecamy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży.

4.3 W przypadku pokoi niewykorzystanych przez klienta, hotel może naliczyć ustalone w umowie wynagrodzenie zgodnie z zarezerwowanymi ustaleniami.

4.4 Obowiązują odpowiednie warunki anulowania rezerwacji obowiązujące w hotelu.

5 REZYGNACJA Z HOTELU

5.1 O ile uzgodniono, że klient może w określonym terminie bezpłatnie odstąpić od umowy, hotel ma prawo ze swojej strony do odstąpienia od umowy w tym okresie, jeżeli na zarezerwowane umową pokoje wpłyną zapytania od innych klientów, a klient nie zrezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy po otrzymaniu zapytania od hotelu w odpowiednim terminie.

5.2 Jeżeli zaliczka lub kaucja uzgodniona lub wymagana zgodnie z punktem 3.6 i/lub punktem 3.7 nie zostanie wpłacona nawet po upływie rozsądnego okresu prolongaty wyznaczonego przez hotel, hotel ma również prawo do odstąpienia od umowy.

5.3 Ponadto hotel jest uprawniony do nadzwyczajnego odstąpienia od umowy z obiektywnie uzasadnionych powodów, w szczególności w przypadku, gdy – siła wyższa lub inne okoliczności, za które hotel nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiają wykonanie umowy; – pokoje lub pomieszczenia zostały w sposób zawiniony zarezerwowane z wprowadzającymi w błąd lub nieprawdziwymi informacjami lub zatajeniem istotnych faktów; hotel ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że korzystanie z usługi może zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, bezpieczeństwu lub reputacji hotelu w oczach opinii publicznej, przy czym nie można tego przypisać kontroli lub wpływowi hotelu. cel lub powód pobytu jest niezgodny z prawem; – nastąpiło naruszenie wyżej wymienionego punktu 1.2.

5.4 Uzasadnione wycofanie się z hotelu nie uprawnia klienta do odszkodowania.

  1. UDOSTĘPNIANIE, PRZEKAZYWANIE I ZWROT POMIESZCZEŃ

6.1 Klient nie nabywa prawa do udostępnienia określonych pomieszczeń, o ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione.

6.2 Zarezerwowane pokoje są do dyspozycji klienta od godziny 16:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Klient nie ma prawa do wcześniejszego świadczenia.

6.3 W uzgodnionym dniu wyjazdu pokoje muszą zostać opuszczone i udostępnione hotelowi najpóźniej do godziny 10:30. Następnie hotel może naliczyć 50% pełnej ceny zakwaterowania (ceny katalogowej) za późne opuszczenie pokoju w celu wykorzystania go niezgodnie z umową do godziny 14:30, a 100% od godziny 14:30. Roszczenia umowne klienta nie są z tego powodu uzasadnione. Jest on uprawniony do udowodnienia, że hotel nie ma żadnych roszczeń z tytułu opłaty za użytkowanie lub że roszczenia te są znacznie niższe.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

7.1 Hotel odpowiada za szkody, za które ponosi odpowiedzialność, wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za inne szkody, które wynikają z umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez hotel lub z umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków typowych dla umowy przez hotel. Naruszenie obowiązków przez hotel jest równoznaczne z naruszeniem obowiązków przez przedstawiciela prawnego lub pełnomocnika. Dalsze roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, o ile niniejsza klauzula 7 nie stanowi inaczej. W przypadku wystąpienia zakłóceń lub braków w usługach hotelowych, hotel podejmie starania w celu naprawienia sytuacji po uzyskaniu wiedzy na ten temat lub po niezwłocznym złożeniu skargi przez klienta. Klient jest zobowiązany do podjęcia działań, których można od niego rozsądnie oczekiwać w celu usunięcia zakłóceń i zminimalizowania ewentualnych szkód.

7.2 Hotel ponosi odpowiedzialność wobec klienta za rzeczy wniesione do hotelu zgodnie z przepisami prawa. Hotel zaleca korzystanie z sejfu hotelowego lub pokojowego. Jeśli gość chce wwieźć pieniądze, papiery wartościowe i kosztowności o wartości powyżej 800 euro lub inne przedmioty o wartości powyżej 3.500 euro, wymaga to zawarcia z hotelem oddzielnej umowy o przechowanie.

7.3 O ile miejsce parkingowe w garażu hotelowym lub na parkingu hotelowym zostanie udostępnione klientowi, nawet za opłatą, nie stanowi to umowy przechowania. W przypadku utraty lub uszkodzenia pojazdów mechanicznych zaparkowanych lub manewrujących na terenie hotelu oraz ich zawartości, hotel ponosi odpowiedzialność tylko zgodnie z powyższym punktem 7.1 zdania 1 do 4.

7.4 Pobudki są wykonywane przez hotel z najwyższą starannością. Wiadomości, poczta i przesyłki towarowe dla gości są traktowane z należytą starannością. Hotel zajmuje się dostawą, przechowywaniem oraz – na życzenie – odpłatną spedycją. Hotel ponosi odpowiedzialność w tym zakresie tylko zgodnie z powyższym punktem 7.1, zdania 1 do 4.

7.5 Przyprowadzanie zwierząt domowych: Podczas posiłków zwierzę powinno móc przebywać w pomieszczeniu samo i bezszelestnie. Gość jest odpowiedzialny za koce, miskę, kosz i karmę dla zwierząt. Zwierzęta nie powinny przebywać pod prysznicami, w łóżkach i na meblach wypoczynkowych. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mebli hotelowych i podłóg. Jeśli pokój jest chwilowo niedostępny do wynajęcia – gość ponosi odpowiedzialność również za to. Obciążamy gościa za szkody – tylko on sam załatwia sprawę ze swoim ubezpieczycielem.

  1. PRZEPISY KOŃCOWE

8.1 Zmiany i uzupełnienia umowy, przyjęcia zgłoszenia lub niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych dokonywane są w formie tekstowej. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia dokonane przez klienta są nieważne.

8.2 Miejscem wykonania umowy i płatności oraz wyłącznym miejscem jurysdykcji – również w przypadku sporów dotyczących czeków i weksli – jest siedziba hotelu.

8.3 Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i kolizji praw.

8.4 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków są lub staną się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. We wszystkich innych kwestiach stosuje się przepisy ustawowe.